Trong Taekwondo, các bài quyền không chỉ để vượt qua các kỳ thi lên đai. Võ sinh tập quyền với sẽ có ngày họ dùng những đòn thế này để cứu lấy họ.